Veiligheid

Populariteit cameratoezicht in de stad groeit

Van de 24 grootste steden hanteren 20 steden cameratoezicht. Bijna de helft van deze gemeenten wil het cameratoezicht uitbreiden. Dit constateert Regioplan Beleidsonderzoek in ‘Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen’, dat zij in opdracht van het ministerie van BZK uitvoerde. Het idee dat camera’s een inbreuk op de privacy vormen, leeft bij steeds minder mensen. Het evaluatieonderzoek stelt niet vast of cameratoezicht bijdraagt aan een veilige stad.

Beschrijving

De evaluatie maakt deel uit van een vijf jaar durend evaluatieonderzoek naar cameratoezicht. Met de camera’s willen gemeenten de veiligheid van burgers verhogen en het toezicht op de openbare orde vergroten. Hiervoor is sinds februari 2006 de Wet cameratoezicht op openbare plaatsen (gedeeltelijk) van kracht.
Gemeenten passen camera’s vaak toe in combinatie met andere maatregelen die de objectieve en subjectieve veiligheid bevorderen. Ondanks cameratoezicht onder burgers minder omstreden wordt, is het nut van camera’s voor veiligheid en onveiligheidsgevoelens niet zeker.

Integrale veiligheidsbenadering voor buurtveiligheid

De roep vanuit de maatschappij om een stevige aanpak van criminaliteit en onveiligheid, met name binnen en direct rondom de G27 en de G4, blijft groot. Het Rijk, gemeentes, politie, toezichthouders, stadscontroleurs, crisis- en terrorismebestrijders zetten zich in om de veiligheid te waarborgen. Hiervoor is samenwerking en positieve actie op lokaal niveau een belangrijk middel. A2 Stadsadviseur, de Politie Academie en Vicrea Solutions hebben hiervoor het BuurtBeeld-model ontwikkeld. BuurtBeeld wordt ingezet als een nieuwe dienst van het Nederlandse Veiligheids Net (NVN).

Probleemstelling

Hoe ontwikkel je een gebiedsgerichte, integrale veiligheidsbenadering?

Aanpak

Het BuurtBeeld-model heeft drie samenhangende lagen:

  • De samenwerkingslaag. Deze richt zich op het vormen van integrale samenwerkingsconstructies. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het op elkaar afstemmen van de verschillende culturen van de ketenpartners.
  • De coördinatielaag. Deze laag is via de webportal van het Nederlandse Veiligheids Net toegankelijk. In het kennisdeel van deze laag zijn praktische gebiedsdata toegankelijk die gekoppeld kunnen worden aan informatie over lokale ontwikkelingen. In het analysedeel is het mogelijk sociale, economische en fysieke gebiedsanalyses te maken. Aan de hand van de analyses zijn risicogebieden aan te geven. Via het interventiedeel worden op basis van de analyses en alarmeringen de directe of preventieve interventies ondersteund.
  • De veldlaag. In deze laag hebben de gebruikers in het veld de beschikking over een PDA, de zogenaamde BuurtBeeld-assistant, met een aantal knoppen: contact, input, briefing, zoek. De ‘Buba’ stelt de gebruikers in staat snel te reageren op actuele gebeurtenissen door direct contact op te nemen met ketenpartners, observaties en meldingen gelijk in te voeren en praktische informatie en plattegrondjes op te vragen.