Toerisme

1. Geïntegreerd toeristisch beleid

Inleiding
Dit adviesmodel is ontwikkeld met als doel om gemeenten bewust te maken van de eigen rol in toerisme en recreatie en om het voeren van een consistent en uitvoerbaar beleid te stimuleren.

Probleemstelling

Hoe kan een gemeente het toeristisch beleid integreren in de organisatie?

Beschrijving

Dit adviesmodel geeft een kapstok om te komen tot een geïntegreerd toeristisch beleid. Het is een hulpmiddel waarmee gemeenten op het gebied van toerisme in een logische volgorde besluiten kunnen nemen.

Conclusies

 • Veel initiatieven kunnen leiden tot betere communicatie en contacten tussen een gemeente en het locale bedrijfsleven. Goede telefonische bereikbaarheid, spreekuur van betrokken wethouders en informele ontmoetingen zijn hier voorbeelden van.
 • Om toeristische ondernemers tegemoet te komen in de wirwar van benodigde vergunningen en ontheffingen doen gemeenten er verstandig aan om een loket voor ondernemers te voeren. Dit is niet zozeer de fysieke aanwezigheid van één balie/loket in het gemeentehuis waar de ondernemer terecht kan, maar veel meer het hebben van een vast aanspreekpunt, de toeristisch coördinator, voor toeristische ondernemers binnen de gemeentelijke organisatie.
 • In de ontwikkeling van een geïntegreerd toeristisch-recreatief beleid is een aantal fasen met elk specifieke kenmerken en actoren te onderscheiden.

2. Het begrip duurzaam toerisme

Inleiding
Duurzaam toerisme houdt rekening met een milieucomponent, een economische component en een socio-culturele component. De overheid moet de juiste voorwaarden creëren om duurzame ontwikkeling van toerisme mogelijk te maken.

Probleemstelling

Hoe kan een stad meewerken aan het verduurzamen van toerisme?

Beschrijving

Het Infopunt Duurzaam Toerisme krijgt van de Vlaamse minister van werkgelegenheid en toerisme en van Toerisme Vlaanderen de opdracht om de diverse partners in de toeristische sector te informeren over duurzaam toerisme en hen te stimuleren tot actieve deelname aan een duurzame ontwikkeling van de toeristische sector in Vlaanderen.

Conclusies

 • De overheden verantwoordelijk voor toerisme zullen bestemmingen op een duurzame manier beheren wanneer zij het managementproces van de toeristische bestemming goed beheerst. Zij dient de juiste keuzes te maken om de bestemming aantrekkelijk houden en tevens de natuur en het milieu te beschermen, de culturele eigenheid van de bevolking te bewaren en de sector ontwikkelingskansen te geven. Het komt erop aan om de impact van beslissingen te kunnen inschatten op het vlak van economie, natuur, milieu en cultuur opdat de levenscyclus van de toeristische bestemming verlengd wordt.
 • Het is van belang om de bezoeker op een gastvrije, milieu- en sociaal vriendelijke manier te ontvangen en de stad of regio op een verantwoorde manier te laten beleven. De toeristische overheid kan dit doen door de bezoeker de juiste producten en arrangementen aan te bieden en de juiste voorlichting te geven.
 • Een interdisciplinaire aanpak van duurzame ontwikkeling en samenwerking tussen overheden van verschillende departementen moet vanuit beide richtingen komen. Men moet dus rekening houden met de effecten van toeristische beslissingen op andere domeinen én vanuit andere domeinen moet er rekening gehouden worden met mogelijke repercussies op toeristisch vlak.
 • Aan het eind van hoofdstuk 7 staat een lijst met aandachtspunten die de overheid kan gebruiken om het toerisme te verduurzamen.

 

3. Vernieuwing historische binnensteden

Inleiding
Historische binnensteden leveren een belangrijke bijdrage aan de stedelijke economie. Door middel van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het behoud en herstel van cultuurhistorische elementen kunnen steden bovendien de economische potentie van de historische centra verder benutten. Het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) voerde een onderzoek uit naar de leefbaarheid in de binnensteden.

Probleemstelling

Hoe kan een stad de leefbaarheid in kernwinkelgebieden van historische binnensteden verbeteren?

Beschrijving

Om de stedelijke vernieuwing te versnellen en de kwaliteit te bevorderen is van 2001 tot en met 2004 het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) ingesteld. Het IPSV maakt onderdeel uit van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Jaarlijks wordt subsidie verleend aan creatieve en vernieuwende ideeën en projecten voor stedelijke vernieuwing. Nog tot 2008 monitort VROM de IPSV-voorbeeldprojecten. Verder wisselt het IPSV ook kennis en ervaringen uit de projecten uit. Dit dosser legt ondermeer uit wat InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing is, voor wie het bedoeld is en wat de IPSV-projecten zijn.

Conclusies

 • Gemeenten kunnen het wonen boven winkels faciliteren door in het bestemmingsplan de verdiepingen boven de winkels een woonfunctie te geven. Gemeenschappelijke ontsluiting van woningen boven winkels voorkomt het verlies van dure vierkante meters winkelruimte en bevordert hiermee de haalbaarheid. De platte daken van aan de achterzijde uitgebouwde winkels kunnen een woondek vormen dat geschikt is voor de ontsluiting van woningen.
 • Vernieuwing van cultuurhistorische elementen kan de technische duurzaamheid verbeteren, de bruikbaarheid vergroten of de geschiedenis beter beleefbaar maken. Het kan echter ook onherstelbare schade aanrichten. Dit vraagt om een goede afweging.
 • Bij de ontwikkeling van een cultuurhistorisch project dient simultaan met de fysieke vormgeving de voorbereiding van de exploitatie plaats te vinden.
 • Voor het aantrekken van speciaalzaken dient sprake te zijn van kleine winkelunits met relatief lage huren.
Scroll Up