Ondernemen

1. Het succes van een ondernemerscentrum voor kleinschalige, innovatieve bedrijven.

Inleiding
Begin jaren 80 ontstond er een grote vraag naar geschikte huisvesting voor kleine ondernemers. Cocon Vastgoed Management BV realiseerde in 1985 haar eerste ondernemerscentrum in het voormalige Wilhelmina Gasthuis. Dit gebeurde in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het gebouw werd zodanig aangepast dat individuele huurders geen investeringen hoefden te plegen. Het overweldigende succes van dit initiatief is het begin geweest van een formule die vaker is toegepast. Zo ook in de Hobbit, een ICT-verzamelgebouw in Den Haag.

Probleemstelling

Hoe kunnen gemeenten startende, innovatieve bedrijven een geschikte en betaalbare huisvesting bieden, waar bedrijvigheid plaatsvindt en gebruikmakend van een uitgebreid servicepakket?

Aanpak

Conon heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van ondernemerscentra onder de formule AOC Algemeen Ondernemers Centrum. Na het grote succes van het AOC Amsterdam op het W.G. Plein waar al 20 jaar meer dan 150 (startende en doorstartende) ondernemers zijn gehuisvest, zijn er nu in totaal 5 vestigingen; twee in Amsterdam, twee in Den Haag en één in Enschede.
 • Aan de rand van het Haagse centrum domineert een monumentaal gebouwencomplex. Dankzij de zakelijke architectuur geeft dit bedrijfspand al bijna vijftig jaar een bijzonder karakter aan de omgeving.
 • Na een grondige renovatie biedt het complex tegenwoordig onderdak aan het ondernemerscentrum AOC Hobbit met daarin veelal kleinschalige en altijd innovatieve bedrijven.
 • De fysieke infrastructuur van AOC Hobbit is volledig berekend op de hightech eisen en wensen van de zakelijke bewoners. Bovendien maakt het gebouw deel uit van een groter complex waarin ook een volledig gedigitaliseerde telefooncentrale van KPN is gehuisvest.
 • De thematische formule van AOC Hobbit is bedoeld om zowel formeel als informeel wederzijdse synergie mogelijk te maken.
 • Het uiteindelijke doel is het realiseren van een nog grotere dynamiek, waardoor mogelijkheden ontstaan om gezamenlijk klanten beter van dienst te zijn.

Resultaten

 • In totaal bedraagt het oppervlak van het AOC Hobbit circa 3.000 m², variërend in units met een oppervlak van 20m² tot 150 m².
 • Door het samenvoegen van units kunnen er vanzelfsprekend grotere oppervlakten gerealiseerd worden waardoor ondernemingen in het gebouw kunnen doorgroeien.
 • Op dit moment herbergt de Hobbit 30 bedrijven.
 • De Hobbit biedt naast kantoor- en bedrijfsruimte een uitgebreid servicepakket: centrale receptie; vergader accommodatie; kopieerservice; archief- en opslagruimte; ‘eten en drinken’; telecommunicatie; huismeester; schoonmaak openbare ruimte; pantry; parkeren.

Leerervaringen

 • Aansprekende gebouwen kunnen behouden blijven met een economisch verantwoorde functie.
 • Bied startende ondernemers een zodanige service dat zij kunnen doen wat ze willen: startend ondernemen.
 • Projecten kunnen alleen slagen in goede samenwerking met de gemeente/lokale overheid.
 • Vasthouden aan de thematische formule zorgt voor wederzijdse synergie, zowel van gebouw en bedrijven en bedrijven onderling.

2. wat stimuleert ondernemerschap

Inleiding
Na een lange periode van neergang is er nu in veel landen een opleving van het aantal zelfstandige ondernemers. Gezien de grote betekenis hiervan voor innovatie en economische groei is het belangrijk om te weten van welke factoren een toename van ondernemerschap afhankelijk is. Dr S. Wennekers, werkzaam bij onderzoeksbureau EIM, geeft een analyse van het ondernemerschap op landenniveau.

Probleemstelling

Welke landelijke factoren zijn van invloed op ondernemerschap?

Beschrijving

De bevindingen, van S. Wennekers zijn gedaan op basis van een multidisciplinair theoretisch uitgangspunt. Naast persoonlijke eigenschappen van potentiële ondernemers beïnvloeden allerlei omgevingsfactoren in hoeverre de bevolking voor zelfstandig ondernemerschap kiest. Binnen het onderzoek is de definitie van een ondernemer; een individu die een bedrijf beheert en bestuurd op eigen verantwoordelijkheid en risico.

Conclusies

Uit het onderzoek kwamen de volgende conclusies naar voren:
 • Hoewel rijke landen doorgaans minder ondernemerschap laten zien dan arme, is dit negatieve verband niet altijd het geval. Een stijgend inkomensniveau kan dit negatieve verband verminderen.
 • Het stijgende welvaarsniveau veroorzaakt door de opkomende diensteneconomie en een toenemende waardering voor autonomie, leiden tot meer ondernemerschap.
 • Daarbij hebben mondiale trends, zoals de ICT-revolutie en de opkomst van een netwerkeconomie, een positieve invloed op het aantal ondernemers.
 • Hogere uitgaven voor sociale zekerheid (zoals in Nederland het geval is) leiden tot minder ondernemerschap. Dit is een voorbeeld van de vele ‘opportunity costs’ van ondernemerschap.
 • Tenslotte lijkt een cultuur die positief staat tegenover onzekerheid per saldo het ondernemerschap te bevorderen.

3. Op weg naar duurzaam ondernemen

Inleiding
Dit is een onderzoek naar de wijze waarop een eco-efficiency verhoging tot stand kan worden gebracht. Ook legt het een relatie tussen eco-efficiency en duurzaam ondernemen.

Probleemstelling

Op welke wijze kan eco-efficiencyverhoging tot stand worden gebracht en wat is de relatie hiervan met duurzaam ondernemen?

Beschrijving

In de eco-efficiencybenadering wordt een directe koppeling gelegd tussen ambitieuze milieu- en energiedoelstellingen en het vergroten van marktkansen. Deze SMO-publicatie schetst de achtergronden van deze benadering. Bovendien geeft zij een beschrijving van de stretchmethode die bedrijven een handvat kan beden voor de wijze waarop zij de eco-efficiency-aanpak in hun organisatie kunnen invoeren.

Conclusies

 • Bedrijven die direct baat kunnen hebben bij eco-efficiencyverhoging, zijn in het algemeen de bedrijven die maatschappelijk onder druk staan om hun milieuprestatie te verbeteren. Zij moeten bovendien de bewegingsvrijheid hebben om milieuverbeteringen door te voeren.Tenslotte moet er een competitief voordeel zijn te behalen.
 • De overheid moet duurzaamheidsstrategieën formuleren met een aantal speerpunten, zoals grootschalige introductie van duurzame energiebronnen, ecologisering van de agrarische sector, invoering van duurzame vervoerssystemen en verdergaande vernieuwingen in de industriële sector.
 • Bij introductie van de eco-efficiency-aanpak worden twee van de drie pijlers van het duurzaam ondernemen geconcretiseerd, namelijk die van economische welvaart ‘Profit’, en die van ecologische kwaliteit ‘Planet’. De derde ‘P’, ‘People’, sociale rechtvaardigheid, is daarmee nog niet ingevuld.