Milieu

Duurzame leefomgeving Venlo

Inleiding

Het programma ‘Wonen in een duurzame leefomgeving’ is in de organisatie van de gemeente Venlo opgebouwd en uitgewerkt. Het expertteam heeft een tijdige verantwoording gemaakt conform de wettelijke verplichtingen voor besteding van de ISV- en WSDV-middelen.

Probleemstelling

· Hoe kan het programma “Wonen in een duurzame leefomgeving” in de organisatie van de gemeente Venlo opgebouwd en uitgewerkt worden?
· Welke acties moeten in de huidige situatie moeten nog uitgezet worden zodat tijdig een verantwoording mogelijk is conform de wettelijke verplichtingen voor besteding van de ISV- en WSDV-middelen

Aanpak

Zo´n drie jaar geleden zijn de gemeenten Venlo, Tegelen en Belfeld samengevoegd in de nieuwe gemeente Venlo. Hierbij is de besteding van de ISV- en WSDV-middelen een belangrijke factor geweest bij . Drie verschillende systematieken zijn inmiddels omgezet in één planning- en verantwoordingscyclus. Bij ISV en WSDV is sprake van een wettelijke regeling, die uitgaat van een voorlopige toekenning in 1999 en een definitieve vaststelling in 2005. Deze regelingen brengen verantwoordingsverplichtingen met zich mee. Het gaat daarbij om rechtmatigheid en alle eisen uit de wet zoals:
· of de doelstellingen zijn gerealiseerd,
· of het geld besteed is binnen de grenzen van de wet,
· of er kwaliteitszorg aanwezig is en toegepast wordt.

De gemeente Venlo heeft op grond van de strategische ontwikkeling van de stad een aantal beleidsimpulsen opgesteld welke zijn uitgewerkt in acht programma’s. Het programma “Wonen in een duurzame leefomgeving” loopt achter in de ontwikkeling en uitwerking. De programmatische manier van werken dient afgestemd te worden op de gemeentelijke organisatie. Met betrekking tot de inzet van ISV middelen is het beschikbare budget van 11 miljoen euro gelabeld aan projecten. In de huidige situatie moeten nog veel acties uitgezet worden zodat tijdig een verantwoording mogelijk is conform de wettelijke verplichtingen. De gemeente heeft aan het Expertteam gevraagd om haar bij bovenstaande processen bij te staan.

Voor het succesvol oppakken wordt een plan van aanpak opgesteld gelet op het systematisch in kaart brengen van alle relevante informatie. De expert zal zorgdragen voor de uitwerking van het conceptprogramma “Wonen in een duurzame leefomgeving”. Daarbij initieert de expert, als voorzitter, een werkgroep waarin de diverse oplossingsrichtingen worden opgesteld. Tevens constateert de expert zaken die een bepaalde oplossing in de weg staan die hij met de opdrachtgever zal bespreken.

Resultaten

· Onder leiding van de expert zijn in- en externe gerichte bijeenkomsten georganiseerd. Op grond van de eerste reacties mag worden verwacht dat partijen concrete betrokken willen zijn bij de uitwerking van het programma “Wonen in een duurzame leefomgeving”.

· Er is bij gemeente en externe partners veel ambitie aanwezig om de armen uit de mouwen te steken voor de ruimtelijke ontwikkeling in Venlo. Venlo kan veel bereiken door samen te werken en elkaar de hand te reiken. Als alle partijen goede afspraken maken en ieder zijn verantwoordelijkheid hiervoor neemt, kan ieder weer zijn eigen weg opgaan. Dit maakt wellicht resultaten zichtbaar voor de gemeente Venlo die nu nog gelegen zijn achter de tijdshorizon van de huidige rolopvatting.

· De expert heeft vastgesteld dat per onderdeel volledig inzichtelijk is in hoeverre de voortgang en budget uitputting is gevorderd. Het totaal overzicht bij de financiële afdeling binnen de directie Stadsbeleid is eveneens beschikbaar.

· De ontbrekende schakel wordt gevormd door het niet hebben van een eenduidige periodieke voortgangsrapportage aan de verantwoordelijke hoofdbudgethouder. Aan de hand van een opgesteld model-budget-verantwoordingformulier zijn de 23 deel-budgethouders thans “uitgenodigd” in deze lacune te voorzien.